Afvisning

Afvisning er den handling at afvise eller give afkald på noget. I international ret henviser afvisning typisk til den handling, hvor en stat frasiger sig sine forpligtelser i henhold til en traktat eller international aftale. En stat kan opsige en traktat af en række årsager, herunder ændringer i statens politiske eller økonomiske forhold, en overbevisning om, at traktaten ikke længere er i statens bedste interesse, eller en overbevisning om, at traktaten er blevet brudt af en anden part.

Når en stat frasiger sig en traktat, anses den generelt for at være i strid med folkeretten. Dette kan føre til en række konsekvenser, herunder økonomiske sanktioner, pålæggelse af diplomatiske sanktioner og endog militær handling.

Hvad er et eksempel på afvisning??

Afvisning er den handling at give afkald på eller forkaste noget. I forbindelse med international ret henviser det typisk til en nations opsigelse af en traktat. For eksempel afviste USA i 1801 alliancetraktaten med Frankrig, hvilket effektivt afsluttede alliancen med dette land. Afvisning kan også ske, når et land nægter at anerkende en international domstols legitimitet. I 2012 nægtede Sudans præsident Omar al-Bashir f.eks. at anerkende Den Internationale Straffedomstol, som havde udstedt en arrestordre på ham for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Hvad betyder afvise inden for jura?

Inden for jura betyder afvise at afvise at nægte at anerkende eller anerkende noget, typisk en kontrakt eller gæld. Det kan også betyde at afvise eller fordømme noget.

Hvad er en afvisning af en kontrakt??

En afvisning af en kontrakt er en klar tilkendegivelse fra den ene part om, at den ikke agter at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Dette kan ske mundtligt eller skriftligt, og det kan være en udtrykkelig erklæring eller underforstået gennem handlinger. Hvis den ene part frasiger sig kontrakten, er den anden part frigjort fra sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

Hvad er et andet ord for repudiation?

Handlingen eller et tilfælde af at forkaste.

En afvisning eller nægtelse af at acceptere, tro eller overveje noget.

Skriv en kommentar