Allofon

En allofon er en variant af en lyd, der bruges i et bestemt sprog. Allofoner kan forekomme i forskellige positioner i et ord, i forskellige ord eller i forskellige kontekster. I nogle sprog kan allofoner også bruges til at formidle forskellige betydninger.

Allofoner er typisk fonemisk kontrastive i et givet sprog, hvilket betyder, at de kan bruges til at skelne mellem forskellige ord. På engelsk kan lyden /p/ f.eks. på engelsk realiseres som enten [p] eller [b], afhængigt af konteksten. Disse to lyde er allofoner af det samme fonem, /p/.

Allofoner er ofte et resultat af fonetisk variation, dvs. variation i den måde, en lyd produceres på. Dette kan skyldes forskellige fonetiske miljøer (f.eks. forskellige vokalkontekster) eller forskellige dialekter i et sprog.

Der er ingen en-til-en korrespondance mellem allofoner og fonemer; det vil sige, at et fonem kan realiseres som flere allofoner og omvendt.

Hvilke typer allofoner findes der??

Udtrykket allofon henviser til enhver variant af et fonem. Allofoner af et givent fonem er typisk fordelt over hele et sprogs fonemiske opgørelse og kan forekomme i forskellige miljøer. I nogle tilfælde kan allofoner være frie varianter, hvilket betyder, at de kan forekomme i enhver sammenhæng. I andre tilfælde kan allofoner være kontekstafhængige, hvilket betyder, at deres udbredelse er begrænset til bestemte fonologiske sammenhænge.

Der findes tre primære typer af allofoner: fonetiske, fonemiske og morfofoniske allofoner.

Fonetiske allofoner er de varianter, der er betinget af fonetiske faktorer som f.eks. artikulationsmåde, artikulationssted eller fonetisk miljø. F.eks. har fonemet /t/ mange allofoner, herunder den stemmeløse alveolære plosiv [t], den stemmeløse glottalplosiv [ʔ] og den stemmeløse alveolære klap [ɾ]. Disse allofoner er komplementært fordelt, hvilket betyder, at de ikke forekommer i samme fonetiske sammenhæng.

Fonemiske allofoner er de varianter, der ikke er betinget af fonetiske faktorer, men i stedet betinget af fonologiske faktorer som f.eks. stavelsesstruktur eller betoning. F.eks. har fonemet /t/ mange allofoner, herunder den stemmeløse alveolære plosiv [t], den stemmeløse glottalplosiv [ʔ],

Er f og V allofoner?

Nej, f og V er ikke allofoner.

Hvordan er allofonen defineret?

En allofon er en variant af et fonem. Et fonem er en lydeenhed, der bruges til at skelne et ord fra et andet. Allofoner af et fonem udtales forskelligt afhængigt af den sammenhæng, hvori de forekommer.

Hvad er et fonem og en allofon?

Et fonem er en lydenhed, der bruges til at skelne et ord fra et andet. F.eks. er lyden “b” i ordet “bat” et andet fonem end lyden “b” i ordet “book”.”

En allofon er en variation af et fonem. F.eks. er lyden “b” i ordet “bat” en anden allofon end lyden “b” i ordet “book”.”

Skriv en kommentar