Anmodning

Et anbringende er en formel anmodning til en domstol om at afgøre et spørgsmål på en bestemt måde eller at indrømme en bestemt lettelse. Det fremsættes typisk af en advokat på vegne af en klient, men en tiltalte i en straffesag kan også fremsætte et plæum direkte til retten.

En påstand kan fremsættes mundtligt eller skriftligt, og den skal være specifik nok til, at retten kan forstå, hvad anmodningen går ud på, og hvordan den skal afgøres. I et anbringende om at afvise en straffesag kan man f.eks. henvise til sagsøgtes ret til en hurtig rettergang eller til anklagemyndighedens manglende beviser for sagsøgtes skyld.

Anerkendelser klassificeres generelt som enten skyldig eller ikke skyldig. Et “guilty plea” er en erkendelse af forbrydelsen og medfører, at den anklagede straffes, mens et “not guilty plea” benægter at have begået forbrydelsen og giver den anklagede mulighed for at gå i retten.

Der findes også en række andre typer af erklæringer, der kan indgives i straffesager, f.eks. nolo contendere (ingen tvivl) og Alford-erklæringer. Disse plæderinger har forskellige virkninger for sagen, men de giver alle den tiltalte mulighed for at undgå en retssag.

Hvad er et eksempel på et plæum?

Plea bargaining er, når en anklager og en forsvarsadvokat bliver enige om en nedsat sigtelse eller straf til gengæld for en skyldig tilståelse. Dette sker normalt, når den anklagede accepterer at erklære sig skyldig i en mindre alvorlig anklage end den, han eller hun oprindeligt var tiltalt for, eller i en nedsat straf.

Hvad er de 3 typer af anbringender?

De tre typer af plæderinger er skyldig, ikke skyldig og ubestridt.

Hvordan bruger du plea?

Der er et par forskellige måder at bruge ordet “plea” på. Det kan bruges som et substantiv, der betyder en ydmyg anmodning, eller som et verbum, der betyder at tigge eller bønfalde. Det kan også bruges i juridiske sammenhænge, som i sætningen “to enter a plea.”

Her er nogle eksempelsætninger:

Som navneord:

Jeg har anmodet dommeren om mildhed.

Som et verbum:

Han bønfaldt hende om at tage ham tilbage.

Hvad sker der under et retsmøde om et processkrift?

En høring om tilståelse er en retssag, hvor en tiltalt erklærer sig skyldig eller nolo contendere i en straffesag. Retten kan acceptere eller forkaste tilståelsen og kan også idømme en straf under retsmødet.

Skriv en kommentar