Aristotelisme

Aristotelisme er en tradition inden for filosofi, der tager sin afgørende inspiration fra den gamle græske filosof Aristoteles’ arbejde. Denne tradition har generelt omfattet en stærk forpligtelse til empirisk observation og eksperimentering og til brug af fornuft og argumentation til at drage konklusioner af disse observationer. Den har også typisk omfattet en tro på vigtigheden af universelle standarder for rigtigt og forkert og på behovet for at bruge den menneskelige fornuft til at finde og opretholde disse standarder.

Hvad er Platons teori om form?

Platons formteori går ud på, at der findes et rige af abstrakte objekter, som eksisterer uden for den fysiske verden. Disse abstrakte objekter eller former er de eneste ting, der virkelig kan kendes. Alt i den fysiske verden er en ufuldkommen kopi af en form. For eksempel findes der en form for stol, og alle fysiske stole er ufuldkomne kopier af denne form.

Platon mente, at formerne var de eneste ting, der kunne kendes med sikkerhed, fordi de ikke er underlagt de forandringer, der sker i den fysiske verden. Han mente, at den fysiske verden er en illusion, og at den eneste måde at opnå sand viden på er at forbinde sig med formerne.

Hvad er en platonisk filosof??

Platon var en græsk filosof, der anses for at være en af de mest indflydelsesrige tænkere i vestlig filosofi. Platons filosofi er baseret på ideen om Formerne, som er abstrakte, evige og perfekte udgaver af alt, hvad der findes i den fysiske verden. Platon mente, at viden var et spørgsmål om at forstå formerne, og at den fysiske verden var en ufuldkommen kopi af formerne.

Platonismen er den filosofi, som Platon udviklede, og den har haft en betydelig indflydelse på den vestlige tænkning. Platonismen har haft stor indflydelse på matematikkens og filosofiens udvikling, og den har også haft indflydelse på religion og litteratur.

Hvad er de tre principper hos Aristoteles??

De tre principper hos Aristoteles er:

1. Modsigelsesprincippet, som siger, at to modstridende udsagn ikke begge kan være sande på samme tid;

2. Princippet om ikke-modsigelse, som fastslår, at to modstridende udsagn ikke begge kan være falske på samme tid;

3. Princippet om den udelukkede midte, som siger, at der må være en midtertermin mellem to modstridende termer.

Hvad betyder anti aristotelisk?

Udtrykket “antiaristoteliker” bruges på forskellige måder, men det henviser generelt til en person, der er uenig med Aristoteles’ filosofi eller som helt afviser Aristoteles’ idéer. Der findes en række forskellige tankeskoler, der kan betragtes som antiaristoteliske, herunder stoikerne, epikuræerne og kynikerne.

Skriv en kommentar