Cartesisk plan

Et kartesisk plan er et todimensionelt koordinatsystem, hvor hvert punkt entydigt identificeres af et par reelle tal. Disse tal, kaldet koordinater, angiver punktets position i planen. Den første koordinat, der typisk betegnes x, angiver punktets position langs en vandret linje, mens den anden koordinat, der typisk betegnes y, angiver punktets position langs en lodret linje.

Det kartesiske plan er opkaldt efter den franske matematiker og filosof René Descartes, som opfandt det i det 17. århundrede. Det kaldes undertiden også det rektangulære koordinatsystem eller x-y-koordinatsystemet.

Hvad forstås ved kartesisk?

Udtrykket “kartesisk” henviser til den franske filosof og matematiker René Descartes (1596-1650). Descartes er krediteret for at have udviklet det kartesiske koordinatsystem, som er et system til at repræsentere punkter i et plan ved hjælp af to vinkelrette akser. Ordet “kartesiansk” bruges ofte om alt, der er relateret til dette koordinatsystem, f.eks. det kartesianske plan eller det kartesianske produkt af to mængder.

Hvordan beskriver du den kartesiske plan graf?

Det kartesiske plan er en graf med to akser, x-aksen og y-aksen, som skærer hinanden i et punkt kaldet oprindelsen. x-aksen er vandret og y-aksen er lodret. Det punkt, hvor de to akser skærer hinanden, kaldes oprindelsen, og koordinaterne for oprindelsen er (0, 0). Det kartesiske plan er opdelt i fire kvadranter af x-aksen og y-aksen. Kvadranterne er nummereret fra 1 til 4, idet man starter med den øverste højre kvadrant og går mod uret.

Hvad er formlen for det kartesiske plan??

Der findes ikke en enkelt “formel” for det kartesiske plan, da det blot er et matematisk begreb, der består af et todimensionalt rum med et lineært koordinatsystem. Der findes imidlertid forskellige ligninger, der kan bruges til at beskrive punkter og linjer i det kartesiske plan. For eksempel er ligningen for en ret linje i det kartesiske plan:

y = mx + b

hvor m er linjens hældning og b er y-interceptet.

Hvad er kartesisk og planar?

I matematik bruges udtrykket “kartesisk” om et koordinatsystem, som er et system af to eller flere variabler, der kan bruges til at bestemme placeringen af et objekt eller punkt i rummet. Udtrykket “planar” henviser til en flad overflade eller noget, der eksisterer i to dimensioner. Inden for geometri er et kartesiansk koordinatsystem et system af to eller flere variabler, der kan bruges til at bestemme et punkts eller en genstandes placering i rummet.

Skriv en kommentar