Handelslovgivning

Handelslovgivning er det lovkompleks, der regulerer den internationale handel. Handelsretten omfatter de juridiske regler, principper og procedurer, der regulerer den internationale udveksling af varer og tjenesteydelser. Handelslovgivningen er baseret på en række internationale aftaler, herunder den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) og Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale. Handelslovgivningen er også reguleret af nationale love og bestemmelser.

Handelsret er et komplekst og konstant foranderligt retsområde. Den er under konstant udvikling for at følge med den globale økonomis skiftende behov. WTO-aftalen er f.eks. blevet ændret flere gange, siden den blev forhandlet første gang i begyndelsen af 1990’erne. Handelslovgivningen fortolkes også konstant af nationale domstole og internationale domstole.

WTO-aftalen fastlægger reglerne for international handel. Den dækker en lang række emner, herunder toldsatser, subsidier og andre handelshindringer. WTO-aftalen opretter også WTO, som er det vigtigste internationale organ til behandling af handelstvister.

Den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) er en multilateral aftale, der fastlægger reglerne for international handel med varer. GATT blev forhandlet første gang i 1948 og er blevet ændret flere gange siden da. GATT er grundlaget for WTO-aftalen.

Den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA) er en regional handelsaftale mellem USA, Canada og Mexico. NAFTA fastsætter reglerne for handel med varer og tjenesteydelser

Hvad er de 3 handelspolitikker??

Der er tre primære handelspolitiske mål:

1. At fremme eksporten og udvide det økonomiske grundlag

2. For at beskytte indenlandske industrier og beskæftigelse

3. At styre handelen på en måde, der forbedrer velfærden for landets borgere

Der findes en række handelspolitiske værktøjer, der kan bruges til at nå disse mål, herunder toldsatser, kvoter, eksportsubsidier og importlicenser.

Hvad er handelspolitik i enkle ord?

En handelspolitik er et sæt regler og bestemmelser, som en regering pålægger den internationale handel. Disse politikker kan bruges til at fremme eller beskytte indenlandske industrier, tilskynde til eller modvirke import eller på anden måde påvirke strømmen af varer og tjenesteydelser mellem forskellige lande.

Hvem laver love, der kontrollerer handel?

I USA giver forfatningen Kongressen beføjelse til at regulere handelen med fremmede nationer. Denne beføjelse er kendt som handelsklausulen. Kongressen har brugt denne beføjelse til at vedtage love, der regulerer handel. Kongressen har f.eks. vedtaget love, der pålægger told på importerede varer.

Præsidenten har også beføjelse til at regulere handelen. Præsidenten kan indgå handelsaftaler med andre lande. Præsidenten kan også indføre toldsatser og andre handelsrestriktioner ved en bekendtgørelse.

USA’s handelsrepræsentant (USTR) er præsidentens øverste handelsrådgiver. USTR forhandler handelsaftaler og repræsenterer USA i handelstvister.

United States Court of International Trade er den føderale domstol, der behandler sager vedrørende international handel.

Hvilken lovgivning anvendes i den internationale handel?

Lov om international handel er en gren af folkeretten, der regulerer reglerne for handel mellem nationer. Dette lovkompleks er opdelt i fire hovedkategorier:

1. Traktatretten

2. De internationale organisationers lovgivning

3. Den internationale sædvaneretlige lov

4. Lov om generelle retsprincipper.

Skriv en kommentar