Skadeserstatning

Erstatning er et juridisk begreb med en række forskellige betydninger. Det kan henvise til:

* En klausul i en forsikringspolice, der beskytter den forsikrede mod ansvar for skader forårsaget af en tredjeparts uagtsomhed.

* En kontraktlig forpligtelse for en part (“skadesløseren”) til at erstatte en anden part (“skadesløseren”) for tab, der er opstået som følge af skadesløsers uagtsomhed eller kontraktbrud.

* Et løfte fra en part om at refundere en anden part for tab, der er opstået som følge af denne parts handlinger.

Inden for forsikring er en erstatningspolice en forsikring, der beskytter forsikringstageren mod ansvar for skader forårsaget af tredjemands uagtsomhed. Forsikringsselskabet indvilliger i at betale alle beløb, som den forsikrede bliver juridisk forpligtet til at betale som følge af tredjemands uagtsomhed.

Inden for aftaleretten er en erstatning et løfte fra en part om at erstatte en anden part for tab, der er opstået som følge af skadesløsheden eller kontraktbruddet fra skadesløsholderens side. Den erstatningspligtige er typisk beskyttet mod alle tab, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, følgeskader og straffeskader.

Der kan også ydes erstatning i erstatningsretten. I denne sammenhæng er det et løfte fra en part om at erstatte en anden part for tab, der er opstået som følge af denne parts handlinger. Hvis A f.eks. sælger et defekt produkt til B, og B kommer til skade som følge heraf, kan A være forpligtet til at erstatte B for B’s lægeudgifter

Hvad betyder erstatning i forsikring?

Erstatning er en forsikringstype, der beskytter den forsikrede mod økonomiske tab, der kan opstå som følge af skader eller tab. Udtrykket erstatning stammer fra det latinske ord “indemnitas”, som betyder “frihed fra ansvar”.” Erstatningsforsikringer anvendes typisk til at beskytte virksomheder mod ansvar som følge af deres ansattes uagtsomme handlinger.

Hvad er de tre 3 erstatningsmetoder??

De tre erstatningsmetoder er følgende:

1. Erstatning ved aftale: Dette er, når parterne i en kontrakt aftaler at holde hinanden skadesløse for visse tab.

2. Erstatning ved lov: Dette er, når en person er juridisk berettiget til erstatning fra en anden person, normalt på grund af en pligt eller forpligtelse, som sidstnævnte har over for førstnævnte.

3. Erstatning ved forsikring: Dette er, når en person tegner en forsikringspolice for at sikre sig mod visse tab.

Hvad er formålet med skadeserstatning?

Erstatning er en form for forsikring, der beskytter en person eller virksomhed mod økonomiske tab i tilfælde af, at de bliver sagsøgt eller holdt ansvarlige for skader. Den kan også dække advokatsalærer og udgifter, der opstår i forbindelse med forsvar mod en retssag.

Hvad betyder skadesløsholdelse inden for jura?

Erstatning er et juridisk begreb, der henviser til en økonomisk kompensationsaftale mellem to parter. Den første part indvilliger i at betale den anden part for eventuelle tab eller skader, som den anden part måtte lide. Formålet med erstatning er at beskytte den ene part mod økonomiske tab, der kan opstå som følge af den anden parts handlinger.

Erstatning anvendes ofte i forsikringskontrakter. Hvis du f.eks. har en indboforsikring, og dit hjem bliver beskadiget i en brand, vil forsikringsselskabet erstatte dig for dine tab.

Skriv en kommentar